Disclaimer

Wettelijke vermeldingen van TRENDVASTGOED

Definities en opmaakgebied

Elk bezoek aan en elk gebruik van de website WWW.TRENDVASTGOED.BE is onderworpen aan deze Wettelijke Vermeldingen van TRENDVASTGOED (naar voormelde website en Apps wordt hierna gezamenlijk verwezen met de term 'Website'). Het bezoek en gebruik van de Website houdt automatisch in dat U deze Wettelijke Vermeldingen aanvaardt. Indien U deze vermeldingen en voorwaarden niet aanvaardt, dient u de website onmiddellijk te verlaten.
TRENDVASTGOED behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde voorwaarden, waaronder deze Wettelijke Vermeldingen, op elk ogenblik kan wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze Wettelijke Vermeldingen regelmatig te consulteren.

Informatie omtrent TRENDVastgoed

De Website wordt beheerd en uitgebaat door de BVBA PROPERTY, met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals – Lierseweg 1 in België en draagt als BTW-identificatienummer BE 0807.452.249.

Contact

Voor specifieke, vastgoedgebonden vragen – bijv. informatie over een bepaald pand kan u steeds terecht bij ons kantoor in Herentals.

Beschrijving en doel van de website

Met de website biedt TRENDVASTGOED U in hoofdzaak volgende diensten aan:
- het verschaffen van vrijblijvende informatie omtrent de digitale dienstverlening die via de Website worden aangeboden, de door haar aangeboden diensten (in het bijzonder doch niet beperkt tot advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van onroerende goed, de huur en verhuur van onroerende goederen.
- een overzicht van alle panden (verkoop of verhuur) die TRENDVASTGOED in portefeuille heeft, samen met een detail van elk pand.

Gebruik

Indien U deze voorwaarden schendt of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, kan TRENDVASTGOED U de toegang ontzeggen zonder voorafgaande verwittiging.

De technische stappen om tot de sluiting van een contract te komen

Via de site uitgebaat door TRENDVASTGOED kunnen geen contracten worden gesloten.

Het vastgoedaanbod

TRENDVASTGOED levert omvangrijke inspanningen om de online voorstelling van haar vastgoedaanbod naadloos te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare panden. Evenwel valt het nooit uit te sluiten dat er op de site panden als beschikbaar worden aangeduid, die op het ogenblik van het bezoek van de website niet langer beschikbaar zouden zijn. Vandaar ook dat de online voorstelling van het vastgoedaanbod van TRENDVASTGOED op de website als louter indicatief en contractueel niet-bindend moet worden beschouwd. De BVBA PROPERTY kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden bij onbeschikbaarheid van één of meerdere producten. TRENDVASTGOED verbindt zich ertoe om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en te presenteren op haar sites. TRENDVASTGOED kan evenwel niet garanderen dat bepaalde gegevens van haar aanbod na verloop van tijd niet wijzigen. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen zijn fouten in de voorstelling niet uit te sluiten, in welk geval TRENDVASTGOED geenszins aansprakelijk kan gesteld worden. Evenzo zijn de foto's en technische gegevens (zoals aangeduide afmeting, eigenschappen, enz.) die op de website staan slechts indicatief, en brengen ze in hoofde van TRENDVASTGOED geen contractuele verplichtingen teweeg. In geen geval kan TRENDVASTGOED aansprakelijk gesteld worden op basis van de inhoud of voorstellingswijze van de op haar sites opgenomen foto's.

Prijzen

De prijzen op de site worden weergegeven in euro en zijn exclusief eventuele kosten, belastingen, toeslagen of rechten die van toepassing zijn in België, in het bijzonder doch niet beperkt tot notariskosten, eventuele BTW en registratierechten. Deze op de websites van TRENDVASTGOED aangehaalde prijzen betreffen voorstellen tot onderhandeling met de opdrachtgever van TRENDVASTGOED. Deze binden de opdrachtgever van TRENDVASTGOED slechts voor zover een eventueel door U gedaan bod door deze opdrachtgever expliciet en schriftelijk wordt aanvaard. Alle prijzen worden door TRENDVASTGOED met de meeste zorg opgegeven, doch materiële vergissingen zijn steeds mogelijk. Alle prijzen op deze website worden U bijgevolg meegedeeld onder voorbehoud van materiële vergissingen of foutieve prijsopgave.

Beroepsinstituut voor makelaars

De vastgoedmakelaars verbonden aan ons kantoor vermeld zijn allen onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel, België, alsook op de website van het BIV: www.biv.be.

Intellectuele eigendomsrechten

Door gebruik te maken van deze site erkent U uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van TRENDVASTGOED. Deze website, alsook de lay-out, teksten, logo's, afbeeldingen, foto's en andere items, evenals de selectie en vormgeving ervan, worden door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht inzake softwareprogramma's en het databankenrecht beschermd. Elke kopie of reproductie, publieke mededeling, aanpassing, wijziging of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van TRENDVASTGOED. De benamingen, merken, handelsnamen, afbeeldingen en logo's die gebruikt worden op deze website zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn en de eigendom zijn van TRENDVASTGOED. De toelating om gebruik te maken van deze website impliceert geen enkele toelating in om gebruik te maken van de daarop vermelde merken en namen. Elk gebruik daarvan alsook van gelijkaardige merken of namen is volstrekt verboden behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van TRENDVASTGOED. In geval van inbreuk op bovenvermelde rechten heeft TRENDVASTGOED het recht om alle passend geachte strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures in te stellen.

Privacy

TRENDVASTGOED hecht zeer veel belang aan uw privacy en de correcte verwerking van uw persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid

Onverminderd de bepalingen van de wettelijke vermeldingen, wordt de volledige aansprakelijkheid van TRENDVASTGOED beperkt zich uitsluitend tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade moet o.m. worden begrepen winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade (niet-exhaustieve opsomming). In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor TRENDVASTGOED aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot € 1.500,- Evenmin kan TRENDVASTGOED aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade inherent aan het gebruik van internet (onderbreking, virus, ...).

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie